DUYURU

Ana Sayfa » Duyurular » DUYURU

PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli : AĞRI

İlçesi : PATNOS

Mevkii : YENİ MAHALLE

Cinsi : Arsa

Yüzölçümü (m2) : 2156,41 m2

Ada no Parsel no : 189 No’lu ada, 16 no’lu parsel

Patnos Belediyesi Meclisi tarih ve sayısı :02.05.2017 Tarih ve 2017/5sayılı

Muhammen Bedeli : 9.810.000-TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

Geçici Teminat Miktarı : 294.300,00.-TL

İhale Tarihi : 05/06/2017 Pazartesi günü, saat 10’da

1- Asgari İstenenler: :: 189 no’lu ada 16 no’ lu parselde bulunan Halk Eğitimi yerinin arsası üzerine yapılan A bloğun1,2,3,…….., 21 ve B bloğun1,2,3,…….., 28 bağımsız bölüm numaralı Toplam 49 adet mesken, T1,T2,T3,T4,T5 No’lu bağımsız bölüm 5 adet dükkan çizilen projeye göre kat karşılığında ihalesi yapılacaktır.

İhale pay cetvelinde ve projesinde belirtilen A Blok 1,3,5,9,14,16,19 nolu bağımsız bölümler ile B blok 4,6,9,13,16,18,25,27 ve T2 nolu iş yerleri Patnos Belediyesine verilmek üzere bu bağımsız bölümlere karşılık gelen oran üzerinden ihalesi yapılacaktır.

İhaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi,Patnos Belediyesi tarafından müellife ödenen avanslar ise yüklenici tarafından idareye ödenir ayrıca imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Patnos Belediyesine yansıtılması.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Patnos Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürü müdürlüğünden temin edebilirler.

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 05/06/2017 Pazartesi günü, saat 10.00‘a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Patnos Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 294.300,00TL (ikiyüzdoksandörtbinüçyüzTürk lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dâhili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın, Patnos Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h)

ı) 2017 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

j) 2017 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6- Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

9-İşin süresi 450 takvim günüdür.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

02 Haziran 2017