PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Ana Sayfa » Duyurular » PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İli : AĞRI
İlçesi : PATNOS
Mevkii : YENİ MAHALLE
Cinsi : Arsa
Yüzölçümü (m2) : 1110,21 m2
Ada no Parsel no : 296No’lu ada, 1 no’luparsel
Patnos Belediyesi Meclisi tarih ve sayısı :02.05.2017. Tarih ve 2017-5 sayılı kararı
Muhammen Bedeli : 5.925.000,00-TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)
Geçici Teminat Miktarı : 177.750,00.-TL
İhale Tarihi :22/05/2017 Pazartesi günü, saat 14.00
1- Asgari İstenenler: :: 296 no’lu ada 1 no’ lu parselde bulunan öğretmen evi arsası üzerine yapılan bloğun1,2,3,…….., 28 bağımsız bölüm numaralı 28 adet mesken, 29,30,31 No’lu bağımsız bölüm 3 adet dükkan çizilen projeye göre kat karşılığında ihalesi yapılacaktır.
İhale pay cetvelinde ve projesinde belirtilen 2,6,7,9,12,16,18,21,24,28 nolu bağımsız bölümler ve 30 nolu iş yeri Patnos Belediyesine verilmek üzere bu bağımsız bölümlere karşılık gelen oran üzerinden ihalesi yapılacaktır.
İhaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi,Patnos Belediyesi tarafından müellife ödenen avanslar ise yüklenici tarafından idareye ödenir ayrıca imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Patnos Belediyesine yansıtılması.
2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Patnos Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.000,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri müdürlüğünden temin edebilirler.
4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 22/05/2017 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,
b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2017 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Patnos Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 177.750,00 TL (Yüzyetmişyedibinyediyüzellitürklirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dâhili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın, Patnos Belediyesinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair dekontunu,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
ı) 2017 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)
j) 2017 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.
l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir
n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.
6- Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.
9-İşin süresi 450 takvim günüdür.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

09 Mayıs 2017